Rámcový vzdělávací program:
Autorizovaný veterinární lékař pro obor Medicína koček

Každý veterinární lékař – člen i nečlen České asociace felinní medicíny – má pro uznání autorizace absolvovat následující podmínky:
Minimálně 3 roky v praxi zaměřené na malá zvířata včetně koček
Splnění podmínek CPD, které vydává Komora veterinárních lékařů ČR
Absolvování alespoň 5 akcí v ČR nebo zahraničí zaměřených výlučně na medicínu koček během posledních 5 let
Zpracování minimálně 11 kazuistik, vždy alespoň jednu v každé z následujících oblastí: Absolvování zkoušky, která bude mít dvě části – písemná část bude zaměřena na prokázání znalostí patofyziologie, diagnostiky včetně zhodnocení laboratorních nálezů, terapie. Ústní část bude zaměřena prakticky na zhodnocení konkrétního pacienta, stanovení diagnózy a návrhu terapie.
Zkouška bude skládána před komisí složenou z veterinárních lékařů – specialistů v oboru Medicína koček nebo autorizovaných veterinárních lékařů pro obor Medicína koček, zástupců některé z univerzit.

Veterinární lékař, který prokáže, že absolvoval specializační vzdělávání v oboru Medicína koček v zahraničí (získání titulu Diplomate, Feline Medicine Distance Education při ISFM/CVE, ANZCVS Membership nebo Fellowship), bude automaticky uznán jako autorizovaný veterinární lékař pro obor Medicína koček.

Úroveň znalostí potřebná pro složení zkoušky

 1. Podrobné znalosti etiologie, patofyziologie, diagnostiky a terapie/managementu onemocnění všech orgánových systémů kočky včetně intoxikací, infekčních onemocnění, genetických, metabolických onemocnění a onemocnění vzniklých v důsledku deficitu nebo nadbytku jednotlivých nutričních složek.
 2. Podrobné znalosti řešení klinických problémů
 3. Podrobné znalosti poruch acidobazické rovnováhy a infuzní terapie nezbytné ke korekci těchto poruch.
 4. Podrobné znalosti urgentní medicíny, stabilizace pacienta.
 5. Podrobné znalosti farmakologie týkající se koček, analgezie a anestezie.
 6. Podrobné znalosti preventivních opatření nutných pro udržení zdraví koček
 7. Podrobné znalosti zoonóz, vlivu na zdraví člověka a opatření pro redukci rizika pro člověka.
 8. Podrobné provedení a vyhodnocení následujících úkonů
  1. Získání anamnézy
  2. Provedení klinického vyšetření
  3. Sběr, záznam a analýza klinických dat jednotlivých případů a zhodnocení případů na základě těchto dat
  4. Poskytování veterinární péče na úrovni poznatků současné medicíny s ohledem na možnosti klienta
  5. Komunikace s klienty
  6. Provedení základního neurologického vyšetření
  7. Provedení in-house laboratorních vyšetření zahrnujících hematokrit, refraktometrii, analýzu moči, zhotovení a zhodnocení krevního nátěru, flotaci trusu, přípravu cytologického vzorku
  8. Odběr vzorku pro biopsii
  9. Cystocentézy, thorakocentézy, abdominocentézy
  10. Měření krevního tlaku
  11. Elektrokardiografie
  12. Zhotovení a vyhodnocení rentgenových snímků
  13. Provedení a zhodnocení ultrasonografického vyšetření břicha a hrudníku
  14. Infuzní terapie
  15. Aplikace nasogastrické a esofagostomické sondy
  16. Bronchoalveolární laváž
  17. Transfuze krve
 9. Základní znalost provedení následujících úkonů
  1. Oftalmologické vyšetření
  2. Zavedení hrudních drénů
  3. Biopsie a aspirace kostní dřeně
  4. Aspirace synoviální tekutiny
 10. Základní znalosti anatomie, fyziologie, výživy a reprodukce
 11. Základní znalosti poruch chování, onemocnění oka a poruch reprodukce
 12. Základní znalosti onemocnění nevyskytujících se v Evropě, která ale mohou být importována.

Podrobné informace ke zkoušce

 1. Písemná část zkoušky má 2 části. První část je zaměřena na znalosti uvedené výše v části Úroveň znalostí potřebná pro složení zkoušky. Druhá část je zaměřena na schopnost zkoušeného aplikovat tyto znalosti v praxi. Každá část má 4 otázky, na jejichž vypracování má zkoušený v každé části 2 hodiny. Každá otázka je za 25 bodů, v každé části tak zkoušený může získat až 100 bodů. Úspěšné složení zkoušky je podmíněno získáním alespoň 70 % bodů v každé části.
 2. V ústní části zkoušky prokazuje zkoušený schopnost logicky postupovat při řešení konkrétního pacienta. Ústní zkouška trvá 1 hodinu. V této části zkoušky lze získat až 100 bodů, podmínkou pro úspěšné absolvování zkoušky je zisk alespoň 70 % bodů.

Zkušební komise

Zkušební komise má minimálně 5 členů, u zkoušky musí být přítomni minimálně 3 členové zkušební komise. Jedním ze členů zkušební komise je vždy člen představenstva KVL ČR.

Dalšími členy zkušební komise jsou:

MVDr. Martina Načeradská, Ph.D., MANZCVS (Feline Medicine)
MVDr. Mgr. Kateřina Návojová Horáčková, MANZCVS (Feline Medicine)
Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.
Doc. MVDr. Ladislav Novotný, Ph.D. FRCPath. MRCVS
MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.

Možnost stáží a konzultací pro zájemce

Uchazeči o autorizaci mohou v případě potřeby kontaktovat kliniku MVDr. Martiny Načeradské, která je referenčním pracovištěm pro tento obor, a domluvit si konzultace nebo stáže.

Doporučená literatura

Periodika
Journal of Feline Medicine and Surgery
Journal of the American Veterinary Medical Association
Journal of Internal Veterinary Medicine

Publikace
The Cat: Clinical Medicine and Management. 1st Ed. (2011) or 2nd Ed. Susan Little
August´s Consultations in Feline Internal Medicine. 6th and 7th Ed.
BSAVA Manual of Canine and Feline Nephrology and Urology, 3rd Ed, 2017. Editors: Jonathan Elliott, Gregory F Grauer, Jodi Westropp.
BSAVA Manual of Canine and Feline Cardiorespiratory Medicine, 2nd Ed, 2010. Editors: Virginia Luis Fuentes, Lynelle Johnson, Simon Dennis.
BSAVA Manual of Canine and Feline to Procedures in Small Animal Practice, 2nd Ed, 2014. Editors: Nick Bexfield, Karla Lee.
BSAVA Manual of Canine and Feline Anaesthesia and Analgesia, 3rd Ed, 2016. Editors: Tanya Duke-Novakovski, Marieke de Vries, Chris Seymour.
BSAVA Manual of Canine and Feline Clinical Pathology, 3rd Ed, 2016. Editors: Elizabeth Villiers, Jelena Ristic.
BSAVA Manual of Canine and Feline Emergency Medicine and Critical Care, 2nd Ed, 2007. Editors: Lesley King, Amanda Boag.
BSAVA Manual of Canine and Feline Endocrinology, 4th Ed, 2012. Editors: Carmel Mooney, Mark Peterson.
BSAVA Manual of Canine and Feline Gastroenterology, 2nd Ed, 2005. Editors: Edward Hall, James Simpson, David Williams.
BSAVA Manual of Canine and Feline Neurology, 4th Ed, 2013. Editors: Simon Platt, Natasha Olby.
BSAVA Manual of Canine and Feline Oncology, 3rd Ed, 2011. Editors: Jane Dobson, Duncan Lascelles.
BSAVA Manual of Feline Practice, 2013. Editors: Andrea Harvey, Severine Tasker.
The Feline Patient, 4th Ed, 2010. [5th Ed available in 2018] Editors Gary D. Norsworthy, Sharon Fooshee Grace, Mitchell A. Crystal, Larry P. Tilley.
Feline Medicine: Review and Test, 2015. Samantha Taylor and Andrea Harvey.
Feline Endocrinology, 1st Ed., 2019. Feldmann, Fracassi, Peterson.
Plumbs Veterinary Drug Handbook. 9th Ed. (2018)